محيط زيست

تاردیگرید tardigrade مقاومترین موجود روی زمین را بیشتر بشناسید ؟

تاردیگرید

تاردیگریدها tardigrade موجودات کوچک و سرسختی هستند که از دشوارترین شرایط مثل دماهای کم و زیاد جان سالم به‌در می‌برند. اما به‌نظر شما، هیچ رقیبی برای این موجودات وجود ندارد؟

متن کامل »