آرشیو برچسب: باکیفیت و بی کیفیت ترین خودروهای داخلی

باکیفیت و بی کیفیت ترین خودروهای داخلی در ارزیابی آذرماه 96 معرفی شدند ؟

باکیفیت و بی کیفیت ترین خودروهای داخلی

باکیفیت و بی کیفیت ترین خودروهای داخلی بر اساس ارزشیابی کیفی انجام شده در آذرماه امسال در گروه خودروهای سبک 9 خودرو و در گروه خودروهای سنگین 5 خودرو توانستند چهار ستاره کیفی به دست آورند. در ادامه به این ارزیابی کیفی انجام شده که توسطشرکت بازرسی و کیفیت استاندار ایران انجام شده است ، نگاهی خواهیم انداخت. در ادامه با میهن پست همراه شوید.

متن کامل »