آرشیو برچسب: شرایط ورود خودرو گذر موقت

با شرایط و قوانین ورود خودرو گذر موقت به کشور آشنا شوید ؟

قوانین ورود خودرو گذر موقت

شرایط و قوانین ورود خودرو گذر موقت به کشور همواره بر اساس ضوابط خواصی تدوین شده است این گونه کهورود خودرو گذر موقت به کشور با توجه به مدل خودرو ، شرکت سازنده و کارکرد آن قیمت گذاری شده و بنا بر قانون حداکثر تا شش ماه می‌تواند در کشور تردد داشته باشد. در ادامه با میهن پست همراه شوید.

متن کامل »