دوشنبه، ۰۹ تیر ۹۳ - ۰۵:۴۳

بانک مرکزی دستورالعمل جدید شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی را با توجه به درخواست‌هایی که از سوی شبکه بانکی کشور…

بانک مرکزی دستورالعمل جدید شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی را با توجه به درخواست‌هایی که از سوی شبکه بانکی کشور مبنی بر تجدیدنظر در مبلغ کارت‌ها صورت گرفته است، ابلاغ کرد که بر اساس آن حداکثر مبلغ هر کارت هدیه 500 هزار تومان بوده و فاقد قابلیت شارژ مجدد است و پس از اتمام موجودی باید ابطال شود.

به گزارش مهر، بانک مرکزی دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی را به کلیه بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری موسسه، کوثر مرکزی و عسکریه ابلاغ کرد.

بانک مرکزی در این ابلاغیه خطاب به مدیران بانکها آورده است: “احتراما، پیرو بخشنامه شماره 91/335334 مورخ 1391.12.2 موضوع ضوابط صدور کارت هدیه و بن کارت بدین‌وسیله به استحضار می رساند؛ ضوابط مزبور با هدف گسترش هرچه بیشتر و استفاده روزافزون از ابزارهای بانکداری الکترونیکی و فرهنگ استفاده از آنها مورد بازنگری قرار گرفت. البته درخواست هایی از سوی شبکه بانکی کشور نیز مبنی بر تجدیدنظر در مبلغ کارت های مزبور بر اساس شرایط اقتصادی کشور وجود داشت، لذا با امعان نظر به موارد مذکور، «دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی» تدوین شد. دستورالعمل مذکور در پنجمین جلسه مورخ 1393.2.28 کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح و مورد تصویب قرار گرفت که به پیوست ایفاد می گردد. لذا خواهشمند است دستور فرمایند؛ مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد.”

این نامه توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی ابلاغ شده است.

متن کامل دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی بدین شرح است:

مقدمه:

کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری، در اجرای بند (ب) ماده (11) قانون پولی و بانکی کشور و در راستای ساماندهی فرآیند صدور و استفاده از کارت هدیه و بن کارت ریالی، «دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی» را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- گستره شمول تعاریف ذیل، منحصرا محدود به این دستورالعمل است:

1. بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

2. موسسه اعتباری: بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می باشد.

3. مشتری: شخص حقیقی یا حقوقی که متقاضی صدور کارت هدیه یا بن کارت ریالی می باشد.

ماده 2- موسسه اعتباری باید هنگام صدور کارت هدیه- ضمن شناسایی اولیه مشتری، برابر ضوابط و مقررات مبارزه با پولشویی- اطلاعات هویتی وی را به همراه مشخصات یکایک کارت های هدیه صادر شده برای وی، در سامانه های خود وارد نماید به گونه ای که ردیابی تمامی تراکنش های هر کارت صادره به آسانی میسر می گردد.

ماده 3- موسسه اعتباری باید هنگام صدور کارت هدیه و یا بن کارت برای مشتری، تعهدات لازم در خصوص اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی را از وی اخذ نماید. در صورت خودداری مشتری از ارایه این تعهد و یا خودداری از عمل به تعهدات، موسسه اعتباری باید از ارایه خدمات به ایشان خودداری نماید.

تبصره- مسئولیت هرگونه سوءاستفاده از کارت هدیه و یا بن کارت صادره بر عهده مشتری می باشد.

ماده 4- در صورتی که موسسه اعتباری به دلایلی همچون عدم همکاری مشتری نتواند اطلاعات لازم را برای شناسایی وی به دست آورد و یا مشتری اقدام به ارائه اطلاعات غیرواقعی نماید، موسسه اعتباری باید پس از توضیح مراتب به مشتری، از صدور کارت هدیه و یا بن کارت برای وی خودداری نماید.

موسسه اعتباری موظف است مشخصات مشتریانی را که مبادرت به اعلام اطلاعات غیرواقعی نموده اند، به واحد اطلاعات مالی و بانک مرکزی گزارش کند.

ماده 5- صدور کارت هدیه و یا بن کارت توسط موسسه اعتباری برای اشخاص زیر ممنوع است:

5-1- اشخاصی که از ارایه اطلاعات یا اسناد مورد نیاز خودداری می کنند.

5-2- دارندگان سابقه چک برگشتی (موضوع بند (4) بخشنامه شماره 91/59912 مورخ 1391/3/8 بانک مرکزی).

5-3- اشخاصی که به حکم مراجع قضائی حق افتتاح حساب در موسسه اعتباری را ندارند.

5-4- اشخاصی که به حکم قضایی حساب آنها در موسسه اعتباری مسدود شده است و یا به هر دلیل دیگری حق برداشت از حساب را ندارند.

5-5- اشخاص حقیقی ایرانی فاقد شماره ملی، اشخاص حقوقی ایرانی فاقد شناسه ملی و اشخاص خارجی (حقیقی و یا حقوقی) فاقد شماره فراگیر اشخاص خارجی.

ماده 6- صدور کارت هدیه در قبال برداشت از حساب مشتری و یا دریافت وجه نقد معادل آن مجاز می باشد.

ماده 7- حداکثر مبلغ هر کارت هدیه 5 میلیون ریال می باشد.

ماده 8- کارت هدیه فاقد قابلیت شارژ مجدد بوده و پس از اتمام موجودی باید ابطال گردد.

ماده 9- کارت هدیه حداکثر به مدت یک سال دارای اعتبار است. پس از انقضای مدت مزبور، مانده مصرف نشده کارتهای هدیه در تمام شعب موسسه اعتباری صادر کننده قابل دریافت می باشد. درجه تاریخ انقضای کارت هدیه بر روی جسم کارت الزامی است.

ماده 10- موسسه اعتباری موظف است پس از شناسایی کامل مشتری و افتتاح حساب سپرده  برای وی (در صورتی که فاقد حساب سپرده نزد موسسه اعتباری باشد)- در چارچوب ضوابط و مقررات مبارزه با پولشویی و سایر مقررات مربوط- نسبت به صدور بن کارت برای وی اقدام نماید.

ماده 11- صدور بن کارت فقط به نام مشتری و با درج  نام وی بر روی جسم کارت امکان پذیر است.

ماده 12- بن کارت می تواند قابلیت شارژ داشته باشد.

ماده 13- مانده مصرف نشده کارت های هدیه و بن کارتهای صادر باید در سرفصل حساب “بستانکاران موقت” تحت دو حساب معین مجزا منظور گردد. مبالغ مزبور مشمول تودیع سپرده قانونی طبق ضوابط ذیربط می باشد.

ماده 14- شماره کارت هدیه و یا بن کارت صادره توسط موسسات اعتباری باید در چارچوب استاندارد شماره گذاری انواع کارتهای پرداخت در کشور موضوع بخشنامه شماره ن2345/م/پ‏ مورخ 1386/11/20 بانک مرکزی تعیین گردد.

ماده 15- موسسه اعتباری موظف است ساز و کاری را فراهم نماید که از طریق آن اخذ آمار و اطلاعات مربوط به تعداد کارتهای هدیه و یا بن کارتهای صادره و مبالغ آن برای هر مشتری- به همراه مانده مصرف نشده کارتهای هدیه و یا بن کارتهای صادره در مقاطع زمانی حداقل روزانه- امکان پذیر باشد.

ماده 16- موسسه اعتباری موظف است اطلاعات تراکنش های کارتهای هدیه و یا بن کارتهای صادره را مطابق ضوابط مذکور در آیین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی، اسناد و دفاتر بانکها مصوب یک هزار و یکصد و چهاردهمین جلسه 1389/3/25 شورای پول و اعتبار (موضوع بخشنامه شماره 89/80223 مورخ 1389 /4/15 بانک مرکزی و اصلاحات پس از آن) نگهداری نماید و تخلف از ا« مشمول مجازاتهای مقرر در قانون و مقررات مبارزه با پولشویی می شود.

ماده 17- صدور و راهبری کارت هدیه و یا بن کارت باید در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه، از جمله مقررات مبارزه با پولشویی باشد.

ماده 18- از تاریخ الاغ این دستورالعمل، بخشنامه شماره 91/325334 مورخ 1391/12/2 منسوخ می گردد.

این دستورالعمل در 18 ماده و یک تبصره در پنجمین جلسه مورخ 1393/2/28 کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید.”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *