پنجشنبه، ۲۶ تیر ۹۳ - ۰۱:۵۲

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد مجوز مورخ…

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد مجوز مورخ 14/8/1381 فرماندهی معظم کل قوا اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، موضوع تصویب نامه شماره 79375/ت39985هـ مورخ 20/4/1388 را اصلاح کرد.

مواد اصلاحی اساسنامه به قرار زیر است:

1ـ در مـاده (1)، پس از عبارت «از ادغام» عبـارت «و تجدیدنظر در ساختار» اضافه می شود.

2ـ در ماده (7)، واژه «، اجرا» حذف و در بند (الف) ماده مذکور عبارت «با توجه به بند یکم اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» حذف و در بند (هـ) و تبصره ذیل بند (ط) واژه «سازمان» به واژه «سازمان ها» اصلاح می شود.

3ـ در ماده (8)، پس از عبارت «سازمان موظف است حساب» عبارت «صاحبان سهام شرکت شامل سازمان تأمین خدمات درمانی و» اضافه می شود.

4ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (12) اضافه می شود:

تبصره ـ رعایت مصوبات فرماندهی معظم کل قوا در خصوص ترکیب شورای عالی و هیأت مدیره الزامی است.

5 ـ در بند (ز) ماده (15)، عبارت «و تصویب اساسنامه آنها با رعایت قوانین و مقررات مربوط» به عبارت «با رعایت تدابیر فرماندهی معظم کل قوا» اصلاح می شود.

6 ـ در ماده (16)، عبارت «که باید به صورت موظف و تمام وقت در سازمان اشتغال داشته باشند» و تبصره(2) ماده یادشده حذف و شماره تبصره(3) به تبصره (2) اصلاح می شود.

7ـ بندهای (6)، (8) و (9) ماده (18) حذف و شماره سایر بندها به ترتیب اصلاح می شود.

8 ـ ماده (19) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده19ـ اعضا و رؤسای مجامع عمومی شرکت ها و سازمانهای زیرمجموعه با رعایت اساسنامه آنها توسط شورای عالی انتخاب می شوند.

9ـ در بند (و) ماده (21)، پس از عبارت «برنامه های مصوب» عبارت «و اساسنامه های آنها» اضافه می شود.

10ـ در ماده (24)، عبارت «سازمان اضافه و در اختیار سازمان قرار می گیرد.» به عبارت «سازمانها اضافه و در اختیار آنها قرار می گیرد.» اصلاح می شود.

11ـ متن زیر به عنوان ماده (28) اضافه می شود:

ماده 28ـ این اساسنامه پس از تأیید فرماندهی معظم کل قوا لازم الاجرا است.

سیام*9254**1449

انتهای پیام /*

ارتباط با سردبير:
newsroom@irna.ir

تماس بی واسطه با مسئولین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.