چهارشنبه، ۲۱ خرداد ۹۳ - ۰۵:۲۱

محمد کیقبادی، در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: آزﻣون های ورود ﺑﻪﺣﺮﻓﻪ مهندسان،ﮐﺎردان های ﻓﻨﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪای ﻣﻌﻤﺎران ﺗﺠﺮﺑﯽ سازمان نظام…

محمد کیقبادی، در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: آزﻣون های ورود ﺑﻪﺣﺮﻓﻪ مهندسان،ﮐﺎردان های ﻓﻨﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪای ﻣﻌﻤﺎران ﺗﺠﺮﺑﯽ سازمان نظام مهندسی ساختمان  22 و 23 ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل 1393 در دانشگاه آزاد گرگان ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.

وی افزود: ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات استان ها و با در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آزﻣﻮن های ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺮم ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ، ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ اﯾﺎم ﻣﺎهﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن و موارد دیگر تعیین شده است.

وی تصریح کرد: در استان گلستان نیز نزدیک به سه هزار نفر  از مهندسان برای اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی در آزمون ثبت نام کرده اند.

کیقبادی اظهار کرد: داوطلبا می توانند کارت ورود به جلسه خود را از طریق سایت inbr.ir دریافت کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.