پنجشنبه، ۲۲ خرداد ۹۳ - ۰۷:۱۶

ˈ علی جعفریˈ روز چهارشنبه در آخرین روزکاری این هفته بورس در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: دراین هفته 38 میلیارد ریال…

ˈ علی جعفریˈ روز چهارشنبه در آخرین روزکاری این هفته بورس در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: دراین هفته 38 میلیارد ریال سهام خریداری شد و 33 میلیارد ریال سهام به فروش رسید.

وی ادامه داد: از مجموع معاملات انجام شده این هفته بورس مازندران 54 درصد مربوط به خرید و 46 درصد مربوط به فروش سهام بود .

ت‍‍الار ب‍ورس س‍‍ار ی در ه‍ف‍ت‍ه ج‍‍ار ی ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن ش‍‍ا ه‍د ت‍وج‍ه ب‍ی‍ش‍ت‍ر س‍رم‍‍ای‍ه گ‍ذ ار ان ب‍ه س‍‍ه‍‍ام شرکتهای ایران خودرو، سایپا ، کشت و صنعت، چین چین ، سیمان سپاهان و قند نیشابور ب‍ود.

ارزش م‍‍ع‍‍ام‍لات در ت‍‍الار ب‍ورس م‍ن‍طق‍ه ا ی م‍‍ازن‍در ان از اب‍ت‍د ا ی س‍‍ال 1393 ت‍‍اک‍ن‍ون ب‍ه ب‍ی‍ش از 1189 م‍ی‍ل‍ی‍‍ارد ری‍‍ال رسید ک‍ه م‍ت‍وس‍ط ارزش م‍‍ع‍‍ام‍لات روز ان‍ه س‍‍ه‍‍ام درمدت مشابه ر ا ب‍ه 25 م‍ی‍ل‍ی‍‍ارد ری‍‍ال م‍‍ی رس‍‍ان‍د.

در ض‍م‍ن ای‍ن ه‍ف‍ت‍ه ش‍‍اخ‍ص ق‍ی‍م‍ت 604 و اح‍د ن‍س‍ب‍ت ب‍ه ه‍ف‍ت‍ه ق‍ب‍ل کاه‍ش د اش‍ت و به 74 هزار و 499 واح‍د رس‍ی‍د.ک/3

7329/402/

انتهای پیام /*

: ارتباط با سردبير
newsroom@irna.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.