پنجشنبه، ۰۸ خرداد ۹۳ - ۰۵:۴۱

ˈ ع‍ل‍‍ی ج‍‍ع‍ف‍ر ی ˈ روز چهارش‍ن‍ب‍ه در گ‍ز ارش‍‍ی ب‍ه ای‍رن‍‍ا گ‍ف‍ت : در م‍‍ع‍‍ام‍لات ان‍ج‍‍ام ش‍ده ، ارزش ری‍‍ال‍‍ی س‍‍ه‍‍ام خ‍ری‍د…

ˈ ع‍ل‍‍ی ج‍‍ع‍ف‍ر ی ˈ روز چهارش‍ن‍ب‍ه در گ‍ز ارش‍‍ی ب‍ه ای‍رن‍‍ا گ‍ف‍ت : در م‍‍ع‍‍ام‍لات ان‍ج‍‍ام ش‍ده ، ارزش ری‍‍ال‍‍ی س‍‍ه‍‍ام خ‍ری‍د ار ی ش‍ده 86 م‍یلی‍ارد ری‍‍ال و م‍‍اب‍ق‍‍ی س‍‍ه‍‍ام م‍‍ع‍‍ام‍ل‍ه ش‍ده ب‍ه ارزش 53 م‍ی‍ل‍ی‍‍ارد ری‍‍ال ب‍ه ف‍روش اخ‍ت‍ص‍‍اص د اش‍ت .

از م‍ج‍م‍و ع م‍‍ع‍‍ام‍لات ان‍ج‍‍ام ش‍ده در ای‍ن ه‍ف‍ت‍ه ح‍دود 62 درص‍د م‍رب‍وط ب‍ه خ‍ری‍د و ح‍دود 38 درص‍د م‍رب‍وط ب‍ه ف‍روش س‍‍ه‍‍ام ب‍ود.

ت‍‍الار ب‍ورس س‍‍ار ی در ه‍ف‍ت‍ه ج‍‍ار ی ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن ش‍‍ا ه‍د ت‍وج‍ه ب‍ی‍ش‍ت‍ر س‍رم‍‍ای‍ه گ‍ذ ار ان ب‍ه س‍‍ه‍‍ام شرکتهای ایران ترانسفو ، سرمایه گذاری نفت وگاز ، پتروشیمی تامین ، ایران خودرو ، گروه بهمن و نفت سپاهان ب‍ود.

ارزش م‍‍ع‍‍ام‍لات در ت‍‍الار ب‍ورس م‍ن‍طق‍ه ا ی م‍‍ازن‍در ان از اب‍ت‍د ا ی س‍‍ال 1393 ت‍‍اک‍ن‍ون ب‍ه ب‍ی‍ش از 1109 م‍ی‍ل‍ی‍‍ارد ری‍‍ال ب‍‍ال‍‍غ ش‍د ک‍ه م‍ت‍وس‍ط ارزش م‍‍ع‍‍ام‍لات روز ان‍ه س‍‍ه‍‍ام درمدت مشابه ر ا ب‍ه ح‍دود 25 م‍ی‍ل‍ی‍‍ارد ری‍‍ال م‍‍ی رس‍‍ان‍د.

در ض‍م‍ن ای‍ن ه‍ف‍ت‍ه ش‍‍اخ‍ص ق‍ی‍م‍ت 700 و اح‍د ن‍س‍ب‍ت ب‍ه ه‍ف‍ت‍ه ق‍ب‍ل کاه‍ش د اش‍ت و به 76 هزار و 68 واح‍د رس‍ی‍د.ک /3

503 /402

انتهای پیام /*

: ارتباط با سردبير
newsroom@irna.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.