شنبه، ۲۴ خرداد ۹۳ - ۱۱:۵۸

به گزارش خبرنگار مهر، در اين دستورالعمل که از سوي علي عسکري به کليه ادارات کل امور مالياتي ابلاغ شده آمده است: بنا…

به گزارش خبرنگار مهر، در اين دستورالعمل که از سوي علي عسکري به کليه ادارات کل امور مالياتي ابلاغ شده آمده است: بنا به اختيار حاصل از ماده 158 قانون ماليات هاي مستقيم و با عنايت به آگهي منتشره در نيمه اول سال 1392 و در جهت اجراي مطلوب تر عدالت مالياتي، استفاده بهينه از منابع و توسعه و ترويج فرهنگ خوداظهاري، سازمان امورمالياتي کشور طرح خوداظهاري درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال 1392 صاحبان مشاغل موضوع بندهاي الف و ب و ج ماده 95 ق.م.م را به مرحله اجرا درآورده است.

بنابراين اظهارنامه هاي تسليمي هر يک از موديان که با رعايت مقررات و شرايط زير تسليم شود مشمول طرح خوداظهاري خواهد بود. شرايط خوداظهاري در اين دستورالعمل بدين شرح است: 1- ارائه اظهارنامه مالياتي عملکرد سال 1392 به صورت الکترونيکي از طريق سامانه عمليات الکترونيکي موديان مالياتي به نشاني WWW.TAX.GOV.IR، بخش اظهارنامه الکترونيکي در موعد مقرر قانوني. ضمنا ضرورتي به تسليم پرينت اظهارنامه بصورت کاغذي به ادارات امورمالياتي نخواهد بود و کد رهگيري دريافتي از سامانه در تاريخ ارسال، بعنوان رسيد تسليم اظهارنامه مي باشد.

2- اظهارنامه مالياتي شامل ” ترازنامه و حساب سود و زيان” براي هر يک از موديان بند “الف”،”حساب درآمد و هزينه”براي هر يک از موديان بند “ب” و “خلاصه وضعيت درآمد و هزينه سالانه” براي هريک از موديان بند”ج” ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم تکميل، شده باشد.

3- در موارد تقسيط ماليات ابرازي، پرداخت حداقل چهل درصد ماليات به صورت نقد بهمراه اظهارنامه و مابقي در 6 قسط مساوي ماهانه تا پايان دي ماه 1393 تقسيط و پرداخت شود. ضمنا موديان محترم مالياتي مي توانند براي پرداخت نقدي، بدون مراجعه حضوري به واحدهاي مالياتي و بانک، از طريق سامانه عمليات الکترونيکي موديان مالياتي به نشاني WWW.TAX.GOV.IR، بخش پرداخت الکترونيکي ماليات اقدام نمايند.

4- موديان محترم مالياتي براي تقسيط باقيمانده ماليات ابرازي حداکثر تا پايان مردادماه به ادارات امورمالياتي مربوطه مراجعه نمايند. عدم پرداخت اقساط در سررسيد مقرر مانع از صدور برگ ماليات قطعي براي مودياني که در چارچوب خوداظهاري، اظهارنامه تسليم نموده اند، نخواهد بود و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پايان زمان مقرر، از تاريخ سررسيد (تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه مالياتي) مشمول جريمه مقرر در ماده 190 ق.م.م خواهد بود.

5- موديان موضوع بندهاي الف و ب موضوع ماده 95 ق.م.م که پرونده آنها بعنوان نمونه انتخاب و مورد رسيدگي قرار مي گيرد و همچنين ساير مودياني که اظهارنامه آنها خارج از چارچوب اين دستورالعمل تسليم شده است چنانچه دفتر روزنامه و کل و يا درآمد و هزينه حسب مورد براي عملکرد سال 1392 ثبت و تحرير ننموده باشند جرايم مربوطه قابل بخشودگي نخواهد بود.

6- اظهارنامه هايي که ماليات ابرازي عملکرد سال 1392 آنها نسبت به ماليات قطعي عملکرد سال 1391 از حداقل به شرح زير کمتر نباشد، با رعايت بندهاي 1 الي 3 فوق مشمول خوداظهاري خواهد بود. – مودياني که ميزان ماليات عملکرد سال 1391 آنان تا مبلغ 10000000 ريال است ميزان ماليات سال 1392 آنان 4 درصد رشد داشته و 4 درصد نيز براي رسيدگي نمونه گيري مي شود. مودياني که ميزان ماليات عملکرد سال 1391 آنان از مبلغ 10000001 تا مبلغ 30000000 ميليون ريال است، ميزان ماليات سال 1392 آنان 9 درصد رشد داشته و 5 درصد نيز براي رسيدگي نمونه گيري مي شود.

مودياني که ميزان ماليات عملکرد سال 1391 آنان از مبلغ 30000001 ريال و بالاتر است ميزان ماليات سال 1392 آنان 14 درصد رشد داشته و 8 درصد نيز براي رسيدگي نمونه گيري مي شود. تبصره: مودياني که پرونده عملکرد سال 1391 آنها تا تاريخ تسليم اظهارنامه( حداکثر 93.04.31) به قطعيت نرسيده باشد، پيش پرداخت موضوع بند 3 فوق حداقل به ميزان 30 درصد ماليات تشخيصي سال 1391 بوده و مانده بدهي ماليات ابرازي سال 1392 حداکثر تا پايان دي ماه سال جاري تقسيط خواهد شد.

لازم است مودي و اداره امورمالياتي مربوطه به گونه اي برنامه ريزي نمايند که ماليات مذکور حداکثر تا پايان شهريورماه سال جاري به قطعيت رسيده و به همراه بدهي مالياتي قطعي شده سنوات گذشته، تا پايان سال 1393 پرداخت يا ترتيب پرداخت داده شود.

بديهي است درصورت عدم مراجعه هريک از موديان براي قطعيت ماليات عملکرد 91 تا پايان شهريورماه سال جاري، ماليات تشخيصي سال 1391 ملاک عمل براي پذيرش شرايط خوداظهاري سال 1392 خواهد بود. موديان مالياتي نمونه براي رسيدگي، طبق جدول فوق و با درنظر گرفتن ميزان ماليات ابرازي، سوابق مالياتي و نوع فعاليت، توسط اداره کل امورمالياتي بعنوان نمونه انتخاب و رسيدگي خواهند شد، مشروط بر اينکه در دوسال اخير بعنوان نمونه انتخاب و رسيدگي نشده باشند.

اتحاديه هايي که تمايل داشته باشند فهرست اعضاء خارج از طرح خوداظهاري و نمونه انتخابي براي رسيدگي خود را دريافت نمايند، سازمان امورمالياتي موديان مالياتي فهرست مذکور را بر اساس فايل ارسالي اتحاديه مربوط که شامل نام، نام خانوادگي، شماره ملي، کدپستي و نشاني خواهد بود را به اتحاديه مذکور اعلام خواهد نمود.

7- با عنايت به آگهي منتشره در روزنامه هاي کثيرالانتشار در نيمه اول سال 1392، مودياني که ظرف 5 سال متوالي (عملکرد سال هاي 87 تا 1391) ماليات آنها براساس خوداظهاري يا توافق قطعي شده است، ماليات آنها براي عملکرد سال 1392 مشمول خوداظهاري موضوع اين دستورالعمل نبوده و از طريق رسيدگي تعيين خواهد شد.

8- موديان رديف هاي 1 الي 7 و 12 موضوع بند الف ماده 96 قانون ماليات هاي مستقيم مشمول خوداظهاري نبوده و پرونده آنها کلا توسط اداره امورمالياتي مورد رسيدگي قرار مي گيرد.

9- مودياني که اظهارنامه آنها بعنوان نمونه انتخاب و مورد رسيدگي قرار مي گيرند در صورتي که درآمد مشمول ماليات مشخصه قطعي (قبل از کسر معافيت) با رقم اظهار شده از طرف مودي بيش از 15 درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود.

10- در اجراي مقررات ماده 227 قانون ماليات هاي مستقيم چنانچه پس از قبولي اظهارنامه و صدور برگ ماليات قطعي طبق اسناد و مدارک بدست آمده ثابت شود مودي فعاليت هايي داشته که درآمد آن را کتمان نموده است در اين صورت ماليات مابه التفاوت برابر مقررات مطالبه و وصول خواهد شد.

11- مبناي تشخيص عمده فروشي موديان، پروانه کسب صادره يا فهرست عمده فروشان که تا پايان 1391 از سوي اتحاديه ذيربط به اداره امورمالياتي تسليم شده باشد، خواهد بود. در مورد آن دسته از مودياني که فاقد اتحاديه هستند و يا وضعيت کسبي اعضاء اتحاديه از حيث عمده يا خرده فروشي در پروانه کسب صادره مشخص و تصريح نشده و يا فهرست مورد اشاره تا پايان سال 1391 تسليم نشده باشد، ملاک سوابق پرونده مالياتي و فعاليت مودي است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.