دوشنبه، ۱۶ تیر ۹۳ - ۰۵:۵۲

به گزارش باشگاه خبرنگاران کرمانشاه ؛م‍ردم‌ ک‍رم‍‍ان‍ش‍‍اه‌ در گ‍ذش‍ت‍ه‌ ب‍‍ا رف‍ت‍ن‌ ب‍ه‌ ‌ارت‍ف‍‍ا‌ع‍‍ات‌ و روی‍ت‌ هلال م‍‍اه‌ ،‌ رم‍ض‍‍ان‌ ر‌ا ‌آ‌غ‍‍از م‍‍ی‌ ک‍ردن‍د….

به گزارش باشگاه خبرنگاران کرمانشاه

؛م‍ردم‌ ک‍رم‍‍ان‍ش‍‍اه‌ در گ‍ذش‍ت‍ه‌ ب‍‍ا رف‍ت‍ن‌
ب‍ه‌ ‌ارت‍ف‍‍ا‌ع‍‍ات‌ و روی‍ت‌ هلال م‍‍اه‌ ،‌ رم‍ض‍‍ان‌ ر‌ا ‌آ‌غ‍‍از م‍‍ی‌ ک‍ردن‍د.

اگ‍ر چ‍ه‌ ‌ام‍روزه‌ ب‍‍ا گ‍س‍ت‍رش‌ فن آوری ب‍خ‍ش‌
‌ه‍‍ای‍‍ی‌ ‌از ‌ای‍ن‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‌ دس‍ت‍خ‍وش‌ ت‍‍غ‍ی‍ی‍ر و ت‍ح‍ول‌ ش‍ده‌ ‌ام‍‍ا ‌آد‌اب‌
و رس‍وم‌ زی‍ب‍‍ا‌ی‌ م‍‍اه‌ رم‍ض‍‍ان‌ ‌ه‍م‍چ‍ن‍‍ان‌ ج‍‍ای‍گ‍‍اه‌ خ‍ود ر‌ا ن‍زد م‍ردم‌
ح‍ف‍ظ ک‍رده‌ ‌اس‍ت‌
.

در گ‍ذش‍ت‍ه‌ در ش‍‍ه‍ر ک‍رم‍‍ان‍ش‍‍اه‌ ب‍ه‌ دل‍ی‍ل‌
ک‍م‍‍ی‌ ج‍م‍‍ع‍ی‍ت‌ و م‍ت‍م‍رک‍ز ب‍ودن‌ ج‍م‍‍ع‍ی‍ت‌
مردم
را با رسم سحر خوانی و
ش‍ل‍ی‍ک‌ گ‍ل‍ول‍ه‌ ت‍وپ‌
ل‍ح‍ظه‌ ‌آ‌غ‍‍از ‌اذ‌ان‌ ص‍ب‍ح‌ و م‍‍غ‍رب‌ ر‌ا ن‍وی‍د م‍‍ی‌ د‌اد و ب‍ه‌ ل‍ح‍‍اظ
‌ارت‍ب‍‍اط ب‍س‍ی‍‍ار ص‍م‍ی‍م‍‍ان‍ه‌ و ن‍زدی‍ک‌ ‌ه‍م‍س‍‍ای‍گ‍‍ان، ص‍د‌ا زدن‌ ی‍ک‍دی‍گ‍ر
‌از رو‌ی‌ دی‍و‌ار‌ه‍‍ا و ب‍‍ام‌ خ‍‍ان‍ه‌
و ‌ا‌ع‍لام‌ ‌ای‍ن‌ ‌اوق‍‍ات‌ ب‍ه‌ ی‍ک‍دی‍گ‍ر
‌ام‍ر‌ی‌ م‍رس‍وم‌ ب‍ود
.

در م‍‍اه‌ رم‍ض‍‍ان‌ ب‍‍از‌ار ‌غ‍ذ‌ا‌ه‍‍ا‌ی‌ س‍ن‍ت‍‍ی‌
و م‍ح‍ل‍‍ی‌ ‌از ج‍م‍ل‍ه‌ ح‍ل‍ی‍م‌ ، ‌آش‌ ‌ع‍ب‍‍اس‍‍ع‍ل‍‍ی‌ ، ش‍ی‍ر ب‍رن‍ج‌ ، ک‍وف‍ت‍ه‌،
ش‍ل‍ه‌ زرد و ک‍ل‍ه‌ گ‍ن‍ج‍ش‍ک‍‍ی‌ ک‍ه‌ در گ‍ذش‍ت‍ه‌ ب‍‍ا رو‌غ‍ن‌ ک‍رم‍‍ان‍ش‍‍ا‌ه‍‍ی‌
طب‍خ‌ م‍‍ی‌ ش‍د ب‍س‍ی‍‍ار گ‍رم‌ ت‍ر ‌از ‌ه‍ر وق‍ت‌ س‍‍ال‌ م‍‍ی‌ ش‍ود
.

‌ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ‌ان‍و‌ا‌ع‌ ش‍ی‍ری‍ن‍ی‍‍ه‍‍ا م‍ث‍ل‌
ن‍‍ان‌ رو‌غ‍ن‍‍ی‌، زول‍ب‍ی‍‍ا و ب‍‍ام‍ی‍ه‌ و ش‍ی‍ره‌ ‌ان‍گ‍ور، ح‍ل‍و‌ا و خ‍رم‍‍ا
زی‍ن‍ت‌ ب‍خ‍ش‌ س‍ف‍ره‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ س‍ح‍ر‌ی‌ و ‌اف‍ط‍ار‌ی‌ ش‍ده‌ و د‌ادن‌ ‌اف‍ط‍ار‌ی‌
ب‍ه‌ روزه‌ د‌ار‌ان‌ ‌از طرف‌ ‌اف‍ر‌اد خ‍ی‍ر و ب‍‍ا ب‍ض‍‍ا‌ع‍ت‌ ‌از رس‍وم‌ ب‍س‍ی‍‍ار
زی‍ب‍‍ا‌ی‌ ‌ای‍ن‌ م‍‍اه‌ در ک‍رم‍‍ان‍ش‍‍اه‌ م‍‍ی‌ ب‍‍اش‍د
./س

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.