یکشنبه، ۰۸ تیر ۹۳ - ۰۳:۵۵

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمين مجلد از مجموعه‌ نقد تاریخ‌نگاری انقلاب اسلامی شامل شش مقاله در نقد شش  کتاب مربوط به حوزه‌انقلاب اسلامی…

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمين مجلد از مجموعه نقد تاریخ‌نگاری انقلاب اسلامی شامل شش مقاله در نقد شش  کتاب مربوط به حوزهانقلاب اسلامی منتشر شد.

اولين مقاله، نقد كتاب «مقاومت شكننده» تأليف جان فوران به قل ميرحواس احمدزاده است. کتاب مقاومت شکننده به تعبير خود فوران، با هدف «تفسير تئوريک مجدد جامعه­ ايران و تجربه­اش در قلمرو تغيير اجتماعي» تأليف شده است.

نقد کتاب «در عرصه اصلاحات و نوگرايي دينی» اثر عبدالعلی بازرگان دومين مقاله این کتاب است که توسط يوسف شيرمحمدی نوشته شده است.

نقد کتاب «مصدق و مبارزه برای قدرت در ايران» نوشته محمدعلي همايون کاتوزيان، سومين مقاله اين مجموعه است که توسط خدابخش عمادی انجام گرفته است.

اولين محور نقد ناقد، موضوع اختلاف بين مصدق و آيتالله کاشانی است که نويسنده تلاش میکند شکست نهضت ملیشدن نفت را به دين و علما و بهويژه آيتالله کاشانی نسبت دهد.

در چهارمين مقاله مجموعه حاضر، نقد خاطرات علی امينی توسط جواد عربانی انجام شده است. علی امينی از رجال مهم ايران معاصر است که خاطراتش توسط مرکز مطالعات خاورميانه دانشگاه هاروارد به چاپ رسيده است. اين خاطرات حاصل شش ساعت مصاحبه حبيب لاجوردی با علی امينی است که در قالب طرح تاريخ شفاهی ايران به انجام رسيده است.

پنجمين مقاله از مقالات اين مجلد، به  نقد و بررسی کتاب «کنفدراسيون: تاريخ جنبش دانشجويان ايرانی در خارج از کشور ۵۷-۱۳۳۲» نوشته افشين متين اختصاص يافته که توسط داود قاسمپور انجام شده است. کنفدراسيون جهاني محصلين و دانشجويان ايراني ـ اتحاديه ملی (معروف به کنفدراسيون)، تشکلی دانشجويي بود که در فروردين 1339ش و با اجتماع نمايندگان سازمانهای دانشجويی ايراني در فرانسه، آلمان و بريتانيا و از ادغام سازمانهای مزبور در هايدلبرگ، آلمان غربي تأسيس شد. فعاليتهای اين تشکل دانشجويی محور اين کتاب است و در کنار آن، تحولات تاريخي ايران بهعنوان بستر بحث، مورد بررسی قرار گرفته است.

آخرين مقاله اين مجموعه، نقد کتاب «فراز و فرود دودمان پهلوی» نوشته جهانگير آموزگار ـ برادر جمشيد آموزگار نخستوزير رژيم شاه در فاصله ميان تير 1356 تا مرداد 1357 ـ است که توسط امين کيايینژاد نوشته شده است.

نويسنده در اين کتاب درصدد تبيين انقلاب اسلامي و پاسخ به شبهاتی که به نظرش در مورد انقلاب اسلامی وجود دارد، برمیآيد ولي به جاي تبيين آن، در جایجای کتاب سعی دارد توجيه کند که سقوط رژيم پهلوي ضربات جبرانناپذيري به مردم ايران وارد کرد. همچنين به دليل حب و بغضهايی که نسبت به انقلاب اسلامي و بالاخص جناح مذهبی طرفدار امام خمينی داشته است، روی­کارآمدن طيف مذهبی پس از انقلاب را يک رويداد غيرمنتظره و پيشبينیناپذير تلقی میکند.

هفتمین مجلد از مجموعه نقد تاریخ‌نگاری انقلاب اسلامی در شمارگان 1000نسخه و 190صفحه و به قیمت 60.000 ريال رونه بازار نشر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.