دوشنبه، ۲۳ تیر ۹۳ - ۱۱:۴۴

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آمار ایران اعلام کرد: در زمستان سال 1392، تعداد 3627 پروانه ساختمانی توسط شهرداری تهران صادر شده است…

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آمار ایران اعلام کرد: در زمستان سال 1392، تعداد 3627 پروانه ساختمانی توسط شهرداری تهران صادر شده است که نسب به فصل گذشته حدود 18.1 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 8.8 درصد کاهش داشته است، این تعداد پروانه حدود 5.8 درصد از کل پروانه های ساختمانی کشور را تشکیل می دهد.

شهر تهران

از کل بودجه های صادر شده 23 پروانه (0.6 درصد) مربوط به افزایش بنا و 3604 پروانه (99.4 درصد) مربوط به احداث ساختمان بوده است که پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان نسبت به فصل گذشته حدود 18.0 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 8.9 درصد کاهش داشته است.

مجموع مساحت زیربنای تعیین شده در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در زمستان سال 1392 حدود 7041.5 هزار متر مربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود 15.5 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 6.2 درصد کاهش داشته است و در حدود 20.1 درصد از مجموع کل زیربنای تعیین شده در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری های کشور را تشکیل می دهد. همچنین متوسط مساحت زیر بنای در هر پروانه احداث ساختمان حدود 1954 متر مربع و در هر پروانه احداث ساختمان مسکونی حدود 1115 متر مربع بوده است.

تعداد واحدهای مسکونی پیش بینی شده در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در زمستان سال 1392 بالغ بر 27372 واحد بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود 38.2 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 26.4 درصد کاهش داشته است.

این تعداد واحد مسکونی، 14.8 درصد از واحدهای مسکونی پیش بینی شده در پروانه های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری های کشور را تشکیل می دهد. با توجه به تعداد پروانه های صادر شده در شهر تهران، متوسط تعداد واحد مسکونی درهر پروانه احداث ساختمان 7.6 واحد و در پروانه احداث ساختمان مسکونی 7.4 واحد بوده است.

مجموع مساحت زمین پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در حدود 2682.1 هزار متر مربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود 0.53 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 74.9 درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زمین در هر پروانه احداث ساختمان 744 متر مربع و در هر پروانه احداث ساختمان مسکونی حدود 251 متر مربع بوده است.

از مجموع پروانه های صادره برای احداث ساختمان های مسکونی 0.10 درصد برای احداث ساختمان های یک طبقه، 0.4 درصد برای احداث ساختمان های دو طبقه، 2.9 درصد برای احداث ساختمان های سه طبقه 6.8 درصد برای احداث ساختمان های چهارطبقه و 89.8 درصد برای احداث ساختمانهای 5 طبقه و بیشتر بوده است.

پروانه ها صادر شده برای احداث ساختمان های مسکونی بر حسب نوع اسکلت و مصالح عمده به کار رفته در بنای آن ها نشان می دهد که 41.6 درصد این پروانه ها برای احداث ساختمانهای اسکلت فلزی، 58.2 درصد برای احداث ساختمانهای بتون آرمه و 0.2 درصد برای احداث ساختمانهایی با سایر مصالح بوده است.

نقاط شهری کشور

در زمستان سال 1392، تعداد 62801 پروانه ساختمانی توسط شهرداری های کشور صادر شده است که نسبت به فصل گذشته حدود 0.51 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 23 درصد کاهش داشته است . از کل پروانه های صادر شده 4552 پروانه (7.2 درصد) مربوط به افزایش بنا و 58249 پروانه (92.8 درصد) مربوط به احداث ساختمان بوده است که پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان نسبت به فصل گذشته حدود 52.7 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 2.7 درصد کاهش داشته است.

مجموع مساحت زیربنای پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در حدود 35063.2 هزار متر مربع بوده است که نسبت به فصل گذشته 28.9 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 5.9 درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنا در هر پروانه احداث ساختمان 602 متر مربع و در هر پروانه احداث ساختمان مسکونی 524 متر مربع بوده است.

تعداد واحد مسکونی پیش بینی شده در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در زمستان سال 1392 بالغ بر 185290 واحد بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود 28.4 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 5.1 درصد کاهش داشته است . با توجه به تعداد پروانه های صادر شده، متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه احداث ساختمان 3.2 واحد و در هر پروانه احداث ساختمان مسکونی 3.4 واحد بوده است.

مجموع مساحت زمین پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در حدود 20769.7 هزار متر مربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود 32.9 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 1.4 درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زمین در هر پروانه احداث ساختمان 357 متر مربع و در هر پروانه احداث ساختمان مسکونی 275 متر مربع بوده است.

از مجموع پروانه های صادره برای احداث ساختمان های مسکونی، در حدود 24.4 درصد برای احداث ساختمانهای یک طبقه، 27.1 درصد برای احداث ساختمان های دو طبقه، 15.9 درصد برای احداث ساختمان های سه طبقه، 0.11 درصد برای احداث ساختمان های چهار طبقه و 21.6 درصد برای احداث ساختمانهای پنج طبقه و بیشتر بوده است.

پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان های مسکونی بر حسب نوع اسکلت و مصالح عمده بکار رفته در بنای آنها نشان می دهد که 21.2 درصد این پروانه ها برای احداث ساختمان های اسکلت فلزی، 58.2 درصد برای احداث ساختمان های بتون آرمه، 0.20 درصد برای احداث ساختمان هایی با آجر و آهن و 0.7 درصد  برای احداث ساختمان هایی با سایر مصالح بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.