کتابچه رایگان/پیامی امیدبخش برای خانواده ها

سلامت نیوز :ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪي در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ. ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﯾﻦ روﻧﺪ ﻓﺰاﯾﻨﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻮازات اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻼق، ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻤﺘﺮي در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺮ دو واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. اﻣﺮوزه واﻟﺪﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻗﺒﻞ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻓﺮﺻﺖ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺮاي ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻓﺮزﻧﺪانﺷﺎن دارﻧﺪ.

به گزارش سلامت نیوز ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺮﺧﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ اﻧﺪﮐﯽ درﺑﺎره ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻓﺮزﻧﺪانﺷﺎن دارﻧﺪ.

کتابچه پیامی امیدبخش برای خانواده ها که توسط دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت و درمان تهیه شده دریچه ای امیدبخش برای والدین و خانواده هایی است که نگران فرزندان خود هستند و سعی دارد با آموزش برخی نکات کلیدی اعتیاد را از آنها دور نگه داردو به خانواده ها آموزش دهد که چگونه خود را از اعتیاد مصون بدارند.

برای دانلود اینجا را کلیک کنید.

اعتیاد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*