دوشنبه، ۱۹ خرداد ۹۳ - ۱۱:۵۹

به گزارش خبرگزاری مهر، در فصل اول نویسنده تقریر جدید از ادله قائلان به شناخت اجمالی خدا ارائه می نماید که شامل: 1….

به گزارش خبرگزاری مهر، در فصل اول نویسنده تقریر جدید از ادله قائلان به شناخت اجمالی خدا ارائه می نماید که شامل: 1. رویکرد عقلی محض(برهان صدیقین، تحلیل واجب الوجود) 2. رویکرد عقلی ـ حسی 3. رویکرد فطری(متعلق فطرت موجود کامل و محبوب، قادر مطلق و یکتا) است.

– استقراء کامل، تدوین نو و برای اولین بار از ادله قایلان به امکان شناخت ذات خدا با شش دلیل(اشتراک در وجود و ذات، توقف حکم به اصل شناخت، برهان صدیقین، تجربه دینی، فناء).

– تقسیم جدید از ادله قایلان به استحاله شناخت ذات خدا به دو تقسیم: الف. ادله ناظر بر متعلق شناخت ب. ادله ناظر بر فاعل شناسا

– استقراء و تدوین جدید از ادله قایلان به امکان شناخت ذاتی خدا

در بخش دوم(تعریف و توصیف خدا) فصل اول آن نکات ذیل قابل تأمل است.

 – اصل بخش دوم با عنوان فوق می توان مدعی شد که با تقریر کامل در فلسفه و کلام اسلامی نو می باشد.

– با توجه به نوآوری فلسفه غرب در ابداع تقسیمات مختلف برای «معرف» از جمله: تعریف حسی، اشاره ای، متنی، سیاقی، عملی و کارکردی، برای اولین نگارنده کوشیده است امکان تعریف خدا را در قالبهای فوق تحلیل و بررسی نماید.

– تدوین جدید و کامل از ادله قائلان به استحاله تعریف خدا(عدم امکان تعریف ماهوی، عدم  امکان تعریف با محسوسات، توقف تعریف به اصل شناخت ذات).

– تدوین جدید و کامل از ادله قائلان به امکان تعریف خدا( تعریف به علم حصولی و حضوری).

-دیدگاه های معروف (تشبیهی، تنزیهی، تمثیلی و جمع تنزیه و تشبیه) نوعا در باره شناخت خدا مورد استفاده قرار گرفته، نویسنده در این تحقیق کوشیده است با چهار رویکرد فوق نیز به تعریف و توصیف خدا بپردازد.

در فصل آخر کتاب نویسنده با تأمل در انواع تعریف اندیشوران از خدا برای اولین بار تمام تعریف را با تقسیم موضوع محور دسته بندی نموده است، مثل تعریف بر اساس: وحدت و کثرت، نقش خدا در حدوث و اداره جهان، تغییر و اثرپذیری، حلول و استعلاء، تعاریف شکاکان و منکران.

کتاب خدا در تصور انسان به قلم محمدحسن قدردان قراملکی با شمارگان 2000 نسخه در 452 صفحه و قیمت 18000 تومان به همت سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.