سه شنبه، ۱۷ تیر ۹۳ - ۰۹:۲۵

خدايا مرا در اين روز از آنان که (در تمام امور) بر تو توکل مي کنند و نزد تو فوز و سعادت مي…

خدايا مرا در اين روز از آنان که (در تمام امور) بر تو توکل مي کنند و نزد تو فوز و سعادت مي يابند و از مقربان درگاه تو مي باشند قرار ده به حق لطف و احسانت اي نهايت خواسته درخواست کنندگان.

شرح دعا

تمام امور دنيا و آخرت و هرچه در عالم وجود دارد به امر خداوند کار مي کند؛ ان الامر کله لله يعني به درستي که تمام امور به فرمان خداوند است و تمام کليدهاي غيب نزد اوست و عنده مفاتح الغيب لا يعلمها الاهو يعني و کليد خزائن غيب نزد خداوند است(که) کسي جز خدا بر آن آگاه نمي باشد و هر گاه اراده الهي اقتضا کند که امري صورت پذيرد بدون هيچ درنگي صورت خواهد گرفت اذا قضي امرا فانما يقول له کن فيکون” يعني هنگامي که (خداوند) اراده امري را کند به محض آنکه بگويد موجود باش، پس موجود خواهد شد و همه عالم فرمانبردار ذات اقدس اويند بل له ما في السموات و الارض کل له قنتون يعني بلکه هرچه در زمين و آسمان است ملک خداوند است و همه فرمانبردار اويند.

پس با توجه به اين آيات در مي يابيم که انسان در هر کاري که مي خواهد انجام دهد بايد به خداي (قادر و متعال) که خالق و آفريدگار اوست توکل کند چرا که امير مومنان(ع) فرموند: من توکل عليه کفاه و من ساله اعطاه و من اقرضه قضاه و من شکر جزاه يعني هر کس بر او توکل کند او را کفايت نمايد و هر کس از او بخواهد مي پردازد و هر کس براي خدا به محتاجان قرض دهد وامش را بپردازد و هرکس او را سپاس گويد پاداش نيکو دهد و خداوند نيز در قرآن مي فرمايد: فاذا عزمت فتوکل علي الله ان الله يحب المتوکلين يعني پس هنگامي که اراده نمودي (که کاري را انجام دهي) پس بر خداوند توکل نما (که) همانا خداوند توکل کنندگان را دوست دارد” که ما نيز از خداوند مي خواهيم در اين روز ما را از توکل کنندگان واقعي به ذات اقدس قرار دهد.

فائز به معناي سعادتمند است و  به کسي گويند که خداوند او را به واسطه عمل به دستوراتش به رحمتش وارد کرده و از عذابش دور ساخته است چنانچه در قرآن مي فرمايد: قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم يعني “بگو که از عذاب روز عظيم (يعني قيامت) مي ترسم که معصيت پروردگارم را انجام دهم و در آيه بعد مي فرمايد: من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه و ذلک الفوز المبين يعني کسي که از عذاب روز قيامت در امان بماند و از او عذاب برداشته شود پس به تحقيق به رحمت الهي وارد شده است که اين سعادتمندي آشکار است و آنان که از معصيت پروردگار خويش اجتناب مي کنند يقينا خداوند از آنان راضي است که اين رضايت سرچشمه از رضايت مخلوق به قضا و قدر پروردگار است. به طوري که خداوند در قرآن مي فرمايد: رضي الله عنهم و رضواعنه ذلک الفوز العظيم يعني خداوند از ايشان راضي است و آنان از خداوند راضيند که اين رستگاري و سعادتمندي بزرگ است که ما نيز از خداوند مي خواهيم در اين روز ما را از کساني قرار دهد که به فوز عظيم دست يافته اند.

کساني به خداوند نزديکترند و در پيشگاه او آبرومندند که تقواي الهي را پيشه کنند چرا که خداوند در قرآن مي فرمايد ان اکرمکم عندالله اتقکم يعني به درستي که گرامي ترين شما نزد پروردگار تقوا پيشه ترين شماست و اگر به واژه رسول اکرم(ص) توجه کنيم و آيه ولکم في رسول الله اسوه حسنه يعني و براي شما در رسول خدا الگويي نيکوست را در نظر بگيريم مي توانيم دريابيم که کساني که مي خواهند نزد خداوند آبرويي پيدا کرده و مقرب درگاه او گردند با توجه به آيه يا ايها الذين امنوا تقوالله و ابتغواليه الوسيله يعني اي کساني که ايمان آورده ايد تقواي الهي را پيشه کنيد و براي (رسيدن به خداوند) و آمدن به سوي او وسيله اي بيابيد بايد به آيه اطيعوالله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منکم يعني خداوند و رسولش و برگزيدگان از ايشان (يعني اهل بيت عصمت و طهارت(ع) را اطاعت نمائيد عمل نموده تا بتوانند جزء کساني قرار گير که مقرب درگاه الهي هستند. پس ما نيز از خداوند مي خواهيم به حق لطف و احسانش ما را جزء کساني قرار دهد که مقرب درگاه اويند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.