شغل نشان

فال

فال تاروت

چنگیز قیاسی | جمعه، ۱۶ فروردین ۹۸ - ۰۱:۰۴

King of Swords شاه (حاکم) شمشیر شجاع، بیش از حد محتاط، رهبر خردمند شخصیت قانونی – قدرت – شخص با افکار و ایده…

فال تاروت

چنگیز قیاسی | پنجشنبه، ۱۵ فروردین ۹۸ - ۰۹:۰۰

Five of Cups پنج جام اندوه، از دست دادن عزیز زیان – پشیمانی – نا امیدی – غصه برای یک عشق نافرجام –…

فال تاروت

چنگیز قیاسی | پنجشنبه، ۱۵ فروردین ۹۸ - ۰۹:۴۰

The Magician جادوگر خلاقیت، اعتماد به نفس، نیروی اراده، زیرک، ماهر شروع خوش یمن – اراده ، مهارتهای سازمان یافته شروع کار جدید…

فال تاروت

چنگیز قیاسی | پنجشنبه، ۱۵ فروردین ۹۸ - ۰۹:۰۴

Queen of Wands ملکه (بانو) چوب دست زن، محبوب، شرافتمند بانوی خونگرم – پیشرفت برای خانم ها : – بانویی خونگرم و معاشرتی…

فال تاروت

چنگیز قیاسی | پنجشنبه، ۱۵ فروردین ۹۸ - ۰۹:۴۲

Five of Wands پنج چوب دست پیشرفت، رقابت، دادخواهی و منازعه اختلاف و مشاجره ، موانع – اختلاف و بگو مگو – رقابت…

فال تاروت

چنگیز قیاسی | پنجشنبه، ۱۵ فروردین ۹۸ - ۰۸:۴۲

Seven of Wands هفت چوب دست توانایی دیدن جنبه های کور پیروزی در رقابت شجاعت فائق شدن بر موانع – یک تغییر سازنده…

فال تاروت

چنگیز قیاسی | پنجشنبه، ۱۵ فروردین ۹۸ - ۰۸:۴۲

Death مرگ (انتقال) دگرگونی، زندگی جدید  تولد دوباره تغییرات غیرمنتظره در کار و زندگی فقدان، شکست ناامیدی، بیماری بدشانسی، مرگ رهایی از کهنه…

فال تاروت

چنگیز قیاسی | پنجشنبه، ۱۵ فروردین ۹۸ - ۰۸:۴۵

Nine of Swords نه شمشیر رنج، شک پریشانی دلتنگی  افکار پریشان و بی خوابی  رنج وزیان  دلتنگی و ناامیدی غم یک گمشده یا…

فال تاروت

چنگیز قیاسی | پنجشنبه، ۱۵ فروردین ۹۸ - ۰۸:۰۵

فال تاروت

چنگیز قیاسی | پنجشنبه، ۱۵ فروردین ۹۸ - ۰۱:۲۶

The Fool ابله آغاز، فرصت های جدید در زندگی، احتمالات نامحدود شادی، شور و شوق، بی قیدی، بی پروایی پیشنهاد جدید – یک…