برچسب‌ "آب سیاره مریخ"

آب های سطحی سیاره مریخ توسط پوسته این سیاره جذب شده اند

چنگیز قیاسی | شنبه 30 دی 96 - 10:03

آب های سطحی سیاره مریخ و این که چرا با توجه به رصد های متعدد نشانی واضح از آن توسط بشر دیده نشده…