شغل نشان

برچسب‌ "آرايشگاه"

آسايشگاه

چنگیز قیاسی | دوشنبه 18 فروردین 93 - 03:26

ميهن پست – تو خیابون یه مرد میانسالی جلومو گرفت گفت آقا ببخشید, مادر من تو اون آسایشگاه روبرو نگهداری میشه من روم…