شغل نشان

برچسب‌ "آسیب های استفاده از مژه های مصنوعی"

چرا استفاده از مژهای مصنوعی به چشم خانم‌ها آسیب می رساند ؟

چنگیز قیاسی | شنبه 27 آبان 96 - 04:36

قبل از توضیح در مواد عوارض استفاده از مژهای مصنوعی باید گفت که خیلی از افراد از چهره شان خیلی راضی نیستند، به…