شغل نشان

برچسب‌ "آلرژی در بهار"

خوردنی‌هایی که آلرژی را در بهار تشدید می‌بخشند ؟

طاهره تکش | یکشنبه 26 فروردین 97 - 11:11

 آلرژی در بهار اگر نفس کشیدنتان را سخت می کند؟ چشم هایتان قرمز شده و دچار اشک ریزی می شوید و یا از…