شغل نشان

برچسب‌ "ابتدای جهان"

منشأ حیات و رشد موجودات تنها با RNA امکان پذیر نیست ؟

سعید ارجمندی | یکشنبه 18 مهر 95 - 10:02

منشأ حیات تنها RNA نیست ! این جمله نتیجه تحقیقات دانشمندان موسسه‌ اسکریپس کالیفرنیاست که آن ها را بر این باور علمی رسانده است…