شغل نشان

برچسب‌ "ابلاغ"

ابلاغ بخشنامه معافيت ماليات بر حقوق و درآمد + نحوه محاسبه

چنگیز قیاسی | چهارشنبه 27 فروردین 93 - 02:40

به گزارش میهن پست -با صدور بخشنامه اي از سوي رييس کل سازمان امور مالياتي كشور، ميزان معافيت ماليات بر درآمد حقوق سال…