آرشیو برچسب: اخبار تکمیلی

اخبار تکمیلی از طرح «رنکینگ رسانه‌ها»؟

به گزارش میهن پست – «دستورالعمل پرداخت یارانه به مطبوعات» و «دستورالعمل آگهی‌های دولتی» دو دستورالعملی بودند که از سوی معاونت مطبوعاتی دولت یازدهم برای برقراری ضوابط در پرداخت یارانه و تعلق گرفتن آگهی‌های دولتی به کمک کارگروه اقتصاد مطبوعات که جمعی از مدیران مسوول مطبوعات در آن حضور دارند، به تصویب رسیدند.

متن کامل »