شغل نشان

برچسب‌ "ارتباط با فرازمینی ها"

ارتباط با فرازمینی ها چه عواقب احتمالی برای انسان خواهد داشت ؟

چنگیز قیاسی | دوشنبه 17 اردیبهشت 97 - 10:27

ارتباط با فرازمینی ها و نحوه رویارویی انسان با موجودات فضایی موضوعی است که همواره بشر پاسخی علمی برای آن عنوان نکرده است…