آرشیو برچسب: ارتباط با مغز

به کمک دانشمندان پای مصنوعی با مغز یک معلول ارتباط گرفت + عکس

میهن پست – جراحان رشته های عصبی باقیمانده پای قطع شده را به بافت های سالم ران پیوند زدند. سپس شش حسگر عصبی در کف پای مصنوعی سبک وزن قرار داده شد. سنسور ها به تحریک کننده های درون کاسه ای متصل شده اند که پای قطع شده در آن می نشیند. با هر گام یا فشار، حسگرهای پای مصنوعی به مغز پیام می فرستنند.

متن کامل »