شغل نشان

برچسب‌ "اصلاح ژنتیکی مورچه‌ ها"

اصلاح ژنتیکی مورچه‌ ها در دانشگاه نیویورک و راکفلر انجام شد ؟

چنگیز قیاسی | شنبه 21 مرداد 96 - 05:09

اصلاح ژنتیکی مورچه‌ ها در دانشگاه نیویورک و راکفلر توسط دو تیم تحقیقاتی مستقل انجام و آن ها موفق شده اند تا مورچه‌…