شغل نشان

برچسب‌ "اصول سخنرانی"

اصول اولیه سخنرانی برای تبدیل شدن به یک سخنران حرفه ای ؟

چنگیز قیاسی | دوشنبه 01 بهمن 97 - 10:32

اصول اولیه سخنرانی برای تبدیل شدن به یک سخنران حرفه ای کم نیست اما برای تبدیل شدن به یک سخنران حرفه‌ ای و…