برچسب‌ "اطراف"

در طول شبانه روز شما چقدر به اطراف خود توجه می‌کنید؟

چنگیز قیاسی | دوشنبه 18 فروردین 93 - 03:07

ميهن پست -مثلا اگر یک روز تعطیل زمستانی در خانه نشسته باشید و از پنجره‌ی سمت خیابان صدای مردی را بشنوید که ممتد…