آرشیو برچسب: اعتباری

موسسات مالی و اعتباری چگونه شکل می گیرند؟

میهن پست – بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، تأسيس بانک ها و مؤسسات اعتباري خصوصي را سومين تحول بزرگ در نظام بانکي کشورپس ازملي شدن بانک ها و تصويب قانون عمليات بانکي بدون ربا به شمار آورده است.

متن کامل »