شغل نشان

برچسب‌ "افراد تتراکروماتی"

زنی تتراکرومات که 99 میلیون رنگ بیشتر از باقی انسان‌ ها تشخیص می‌دهد !

چنگیز قیاسی | سه‌شنبه 23 آبان 96 - 09:16

زنی تتراکرومات که 99 میلیون رنگ بیشتر از باقی انسان‌ ها تشخیص می‌دهد ! این موضوعی است که به تازگی مورد توجه محققان…