شغل نشان

برچسب‌ "الگوی شکل گیری بال و پر رنگارنگ پرندگان"

پاسخ محققان به الگوی شکل گیری بال و پر رنگارنگ پرندگان ؟

چنگیز قیاسی | شنبه، ۲۷ آبان ۹۶ - ۰۶:۱۷

بال و پر رنگارنگ پرندگان و این که چرا پرندگان بال و پری رنگارنگ و جور واجور دارند سولی است که مححقان بعد…