شغل نشان

برچسب‌ "خودرو گذر موقت"

با شرایط و قوانین ورود خودرو گذر موقت به کشور آشنا شوید ؟

چنگیز قیاسی | پنجشنبه، ۲۰ مهر ۹۶ - ۰۴:۲۵

شرایط و قوانین ورود خودرو گذر موقت به کشور همواره بر اساس ضوابط خواصی تدوین شده است این گونه کهورود خودرو گذر موقت به کشور…