شغل نشان

برچسب‌ "نقشه نیروی گرانش زمین"

ردیابی نیروی گرانش زمین در نقشه های جدید هوایی ؟

چنگیز قیاسی | جمعه، ۱۵ مرداد ۹۵ - ۱۰:۱۱

ردیابی نیروی گرانش زمین در نقشه های جدید هوایی موضوعی است که توسط گروه ژئودزی استرالیا غربی در دانشگاه کورتین ارائه شده است.گرانش…