شغل نشان

برچسب‌ "LHC signal off"

سیگنال های ذره بنیادی شتاب دهنده سرن از بین رفت ؟!

چنگیز قیاسی | یکشنبه 17 مرداد 95 - 10:31

سیگنال های ذره بنیادی شتاب دهنده هادرونی سرن از بین رفت؟ این خبری است که جامعه علمی و بخصوص دست اندرکاران بزرگترین مرکز…