آرشیو برچسب: Map Earth’s gravity

ردیابی نیروی گرانش زمین در نقشه های جدید هوایی ؟

نقشه نیروی گرانش زمین

ردیابی نیروی گرانش زمین در نقشه های جدید هوایی موضوعی است که توسط گروه ژئودزی استرالیا غربی در دانشگاه کورتین ارائه شده است.گرانش زمین مهم‌ترین نیرو در تاریخ بشر محسوب می شود. به واسطه نیروی گرانش ما شب ها در بستر خواب خود باقی می مانیم، پس از هر بار پرش و گام بلند به سمت زمین باز می گردیم، خانه ها و آسمانخراش های ما سر جای خود باقی می مانند. در ادامه با میهن پست همراه شوید.

متن کامل »