شغل نشان

برچسب‌ "Painting Cloud"

نقاشی که هر روز با ابرها هنرنمایی می کند !

چنگیز قیاسی | دوشنبه 27 شهریور 96 - 03:47

قبل از توضیح در مورد نقاشی با ابر باید گفت که حتما برای شما هم اتفاق افتاده است که ابرهایی را در آسمان به…