شغل نشان

برچسب‌ "photosynthesis"

برگ مصنوعی که بهتر از برگ درخت فتوسنتز می کند ؟

چنگیز قیاسی | سه‌شنبه 18 خرداد 95 - 08:43

برگ مصنوعی که بهتر از برگ درخت فتوسنتز می کند؟ خبری که نه تنها واقعیت دارد بلکه به اعتقاد بعضی از محققین این…