شغل نشان

برچسب‌ "Sprite کوچک‌ ترین کاوشگر فضایی"

کاوشگر Sprite ، کوچک‌ ترین کاوشگر فضایی با زمین ارتباط گرفت

چنگیز قیاسی | دوشنبه 23 مرداد 96 - 09:26

کاوشگر Sprite ، کوچک‌ ترین کاوشگر فضایی در حالی با موفقیت با پایگاه زمینی خود ارتباط گرفته است که این کاوشگر در واقع کوچک‌…